​Generelle betingelser for leveringer, salg, andre ydelser samt udførte arbejder af Thorskilde A/S.

Prisen indeholder Reetablering af berørte overflader som de var ved

besigtigelsen.

Vilkår for tilbud medmindre andet er skriftligt aftalt:

Særlige ydelser

Bygherren leverer og betaler nødvendig el og vand til arbejdets udførelse.

Bygherres ansvar

Bygherre er forpligtet til inden arbejdets påbegyndelse at oplyse entreprenøren om alle

installationer/anlæg og ledninger, som findes i de arealer, som berøres af det aftalte

arbejde. Bygherren er erstatningsansvarlig for alle følger, at sådanne oplysninger ikke er

givet rettidigt til entreprenøren, herunder dækning af entreprenørens meromkostninger

som følge af merarbejde, forsinkelse eller lignende.

Tidsplan

Arbejdet vil blive udført inden for de aftalte tidsrammer. Bygherre må accepterer

tidsforskydninger/forsinkelser, som skyldes:

 • Ændringer, der kræves af bygherren
 • Bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse
 • Force majeure
 • Dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden
 • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold

Betaling

Med mindre andet er aftalt betaler bygherre efter opkrævning fra entreprenøren én

gang hver måned et à conto beløb for udført arbejde m.v.

Byg Garantiordning

Hvorvidt arbejdet er omfattet Byg Garantiordning afhænger af, vilkårene for dækning

efter vedtægterne er opfyldt. Dette regelsæt kan ses på www.byggaranti.dk.

Forbehold

 • Evt. kabler-vandstik-fjernvarme og gasledninger som vi ikke er oplyst om inden vi går i gang med opgaven
 • Forurenet overskuds jord som skal bortskaffes.
 • At vi kan genanvende det opgravet materiale.
 • Ophugning af betongulv tages der forbehold for at tykkelsen på gulvet ikke er over 10cm er dette tilfældet kommer der en tillægs regning på dette, i form af billigste regning.
 • Gulvflader (vinyl-klinker-malet beton) retableres kun med klaplag af beton.
 • Ved arbejde fra faldstammer skal rense klappen kunne åbnes og der skal være plads omkring den til at arbejde, er dette ikke tilfældet kommer der en mér pris for at løse dette, i form af 1 billigste i regning.
 • Hvis ikke tv-inspektion er udført af os tages der forbehold for evt. fejl i tvrapporten som vi ikke er bekendt med. Dette kan medfører at der kommer ekstra regning for at løse opgaven

Vi reetabler efter os med eks. belægning som er fjernet ved opgravning.

Hvis ikke andet er aftalt så arbejdes der altid efter AB 18 og Dansk Industri standard forbehold er gældende.

Kontakt os idag​

Du er altid velkommen til at ringe til os på
​telefon 46 49 22 40 for at høre mere. 

Du kan også sende en e-mail til thorskilde@thorskilde.dk eller bestille online. Hvis det er udenfor normal tid, kan du ringe til vores døgntelefon på 20 80 61 39.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er medlem af: